Decyzje środowiskowe

Jednostka prowadząca:

Referat ds ochrony środowiska

Wymagane dokumenty:

1) wniosek

  1. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia,

  2. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia,

4. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

  1. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

  2. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5 w/w ustawy, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę sytuacyjno – wysokościową sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

7. w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora – oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej.

Powyższe załączniki należy przedłożyć w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat ds ochrony środowiska pokój nr 3

Opłaty:

Opłata skarbowa 205,00 zł wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Skulsk. 

Formularze i załączniki:

 

  wzor wniosku

 

  Karta informacyjna przedsiewziecia 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2012 12:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Klimek
Ilość wyświetleń: 3547
16 lutego 2012 10:27 Krzysztof Klimek - Zmiana treści zakładki.
16 lutego 2012 10:25 Krzysztof Klimek - Zmiana treści zakładki.
16 lutego 2012 10:19 Krzysztof Klimek - Zmiana treści zakładki.