Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XXXIII sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 30.11.2017 r.( tj. czwartek ) o godz. 14:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta...

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie przyjęcia Prognozy oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Skulsk na lata 2017-2023 Wójt Gminy Skulsk zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz na podstawie...

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn. Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasieniec - Pątnów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa linii 400kV Pątnów Jasieniec Grudziądz wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej.

Postanowienie dot. sprostowania decyzji WRNIŚ 6220.2.9.2014 z dnia 09.04.2014r.

Wójt Gminy Skulsk WRNIŚ 6220.2.9.2014 Skulsk dnia, 16.11.2017r. POSTANOWIENIE Na postawie art.113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U z 2017, poz. 1257 ze zm.) orzekam: sprostować z urzędu w decyzji Wójta Gminy Skulsk o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...

Postanowienie dot.sprostowania decyzji WRNIŚ 6220.2.13.2014 z dnia 01.09.2014

Wójt Gminy Skulsk WRNIŚ 6220.2.13.2014 Skulsk, dnia 16.11.2017r. POSTANOWIENIE Na postawie art.113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U z 2017, poz. 1257 ze zm.) orzekam: sprostować z urzędu w decyzji zmieniającej dot. ilości przepustów Wójta Gminy Skulsk o środowiskowych...

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY SKULSK podaje do publicznej wiadomości, że 15 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w sali nr 3 w Urzędzie Gminy Skulsk odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skulsk; 1) Działka gruntu niezabudowana, położona w obrębie geod. Gawrony, gm. Skulsk, oznaczona...

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

na terenie gminy Skulsk dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Popielewo, Czartówek i Kobylanki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wykonaniu urządzeń wodnych do poboru wód podziemnychna potrzeby bytowo - gospodarcze fermy drobiu oraz rekonstrukcji istniejącego otworu studziennego.Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce nr ewidencyjny 292, obręb Mniszki , gmina Skulsk , powiat koniński.

Skulsk, dnia 26.10.2017r. OŚiPG.6220.16.2017 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art 38 i 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 25.10.2017r. ZP.6733.9.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamia ...