Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sesja IX Rady Gminy Skulsk 28.06.2019r. godz. 12.00 Gminny Ośrodek Kultury w Mielnicy Dużej

Skulsk, dnia 13.06.2019 r. Pan/Pani Wójt, Radni, Sołtysi, Przewodniczący Rad Sołeckich, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Wszyscy Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ) Zwołuję IX sesję Rady Gminy...

Raport o stanie Gminy Skulsk za rok 2018

Wójt Gminy Skulsk zawiadamia, że został wyłożony Raport o stanie gminy Skulsk za rok 2018. Jednocześnie informuję, że w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust.6, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na dostawę komputerów przenośnych i rzutników w projekcie pn.: „Ja w Internecie. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Gmina Skulsk”.

Informacja z otwarcia ofert

na dostawę komputerów przenośnych i rzutników w projekcie pn.: „Ja w Internecie. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Gmina Skulsk”.