Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wójt Gminy Skulsk podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać n/wymienioną nieruchomość położoną na terenie gm. Skulsk. OBRĘB GEODEZYJNY: GAWRONY Lp. Oznaczenie Treść 1 Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości KN1N/00095436/1 działka nr 2/1 2 Powierzchnię...

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 14.09.2017r. OŚiPG.6220.17.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKULSK Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) oraz art. 63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości do 998m, działki nr 89, 93, 94/1, 95/14, 95/12, 95/16 obręb Skulsk oraz działki nr 145 i 291 obręb Mniszki.

Skulsk, dnia 30.08.2017r. ZP.6733.7.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamia ...

Postanowienie Wójta Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 25.08.2017r ZP.6733.6.2017 Postanowienie Na podstawie art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) po rozpoznaniu wniosku Pana Damiana Ziółkowskiego pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie orzekam zawiesić postępowanie w sprawie...

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 23.08.2017r. ZP.6733.8.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz....

Ogłoszenie Wójta Gminy Skulsk

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY SKULSK podaje do publicznej wiadomości, że 27.09.2017 r. od godz. 10:00 w sali nr 3 w Urzędzie Gminy Skulsk odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skulsk; 1) Działka gruntu niezabudowana, położona w obrębie geod. Gawrony, gm. Skulsk,...

Zawiadomienie o wszczęciu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego mostu nad kanałem Warta-Gopło w ciągu drogi powiatowej nr 3189P w miejscowości Mielnica Duża. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach nr ewidencyjny 212, 243 i 312 obręb Mielnica Duża, gmina Skulsk, powiat koniński.

Skulsk, dnia 08.08.2017r. OŚiPG.6220.17.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y S K U L S K Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 33, art. 71 i art. 73 ust. 1, art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o...

XXXI sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 9.08.2017 r.( tj. środa ) o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości do 998m, działki nr 89, 93, 94/1, 95/14, 95/12, 95/16 i 145 obręb Skulsk oraz działka nr 291 obręb Mniszki.

Skulsk, dnia 24.07.2017r. ZP.6733.7.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r....