Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę obiektu mostowego Przewóz w miejscowości Mielnica Duża, działki nr 212, 243, 312 obręb Mielnica Duża.

Skulsk, dnia 18.07.2017r. ZP.6733.6.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r....

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Wójt Gminy Skulsk Skulsk, dnia 07.07.2017r. OŚiPG.6220.12.2017 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1257) oraz art 38 i 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Wójt Gminy Skulsk Skulsk, dnia 07.07.2017r. OŚiPG.6220.16.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y S K U L S K Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 33, art. 71 i art. 73 ust. 1, art. 74 ustawy z dnia 3 października...

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO, Skulsk, 07 czerwca 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Skulsk ul. Targowa 2 62-560 Skulsk NIP 6652985887 I. Określenie trybu postępowania: Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności...

Protokołu z procedury o udzielenie zamówienia

Załącznik 2 do Procedury udzielania zamówień przez dotacjobiorców Protokołu z procedury o udzielenie zamówienia Nazwa i adres dotacjobiorcy: Gmina Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk Nazwa zamówienia: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skulsk” Wartość szacunkowa zamówienia...

Informacja z otwarcia ofert

Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na kompleksowe wykonanie usługi pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skulsk” wraz z działaniami towarzyszącymi wymienionymi w części 2.3. zapytania ofertowego. Do dnia 18.05.2017 roku do godz. 10.00 wpłynęły 14 (czternaście) ofert: ...

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk - zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, zmianę konstrukcji i pokrycia dachu na budynku szkoły w Wandowie, dz. nr 74/2, 94/1, obręb Czartówek, gmina Skulsk.

Wójt Gminy Skulsk Skulsk, dnia 17.05.2017r. ZP.6733.4.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Skulsk wraz z pełną diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz oceną oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie konferencji, konsultacji społecznych i warsztatów.

Rozeznanie cenowe na wykonanie usługi „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skulsk” Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy) 1. Postanowienie ogólne 1.1.Postępowanie...