Aktualności

OBWIESZCZENIE

Skulsk, dnia 13.04.2010r

CP 7331 -1/10

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)Wójt Gminy w Skulsku informuje że zostało wszczęte na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji Kanału Ślesińskiego w km 0,00 do 32,00 poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłębiarsko-udrożnieniowe” na terenie działek oznaczonych nr ewid. 110, obręb Gawrony oraz działek oznaczonych nr ewid. 228, 319, 396 i 247, obręb Kalina.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skulsk: www.skulsk.bazagmin.pl , oraz wywieszeniu: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skulsk, przy ul. Targowej 2, tablicy Sołectwa Gawrony, tablicy Sołectwa Goplana.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.04.2010r
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jarosław Goiński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2010 08:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Goiński
Ilość wyświetleń: 3135
14 kwietnia 2010 08:45 Jarosław Goiński - Utworzenie dokumentu.