Udostępnienie informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

  Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydanej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości nr 121, obręb Kobylanki w gminie Skulsk, powiat koniński, województwo wielkopolskie"


  Obwieszczenie - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości nr 121, obręb Kobylanki w gminie Skulsk, powiat koniński, województwo wielkopolskie”


  Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 2,0 MW” na działce o nr ewidencyjnym: 127, w miejscowości SKULSKA WIEŚ 43, gm. Skulsk.


  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 133/2, 134 – obręb 0018 Popielewo w miejscowości Popielewo, Gmina Skulsk, powiat koniński, województwo wielkopolskie”


  Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości nr 121, obręb Kobylanki w gminie Skulsk, powiat koniński, województwo wielkopolskie”


  Obwieszczenie - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody przedsięwzięcia polegającego na zabudowie odnawialnych źródeł energii polegającej na „Budowie dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 133/2, 134 – obręb 0018 Popielewo w miejscowości Popielewo, Gmina Skulsk , powiat koniński, województwo wielkopolskie”


  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 133/2, 134 – obręb 0018 Popielewo w miejscowości Popielewo, Gmina Skulsk , powiat koniński, województwo wielkopolskie”


  Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na „Budowie dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 133/2, 134 – obręb 0018 Popielewo"


  Obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3141, planowanej do budowy w m. Lisewo na działce oznaczonej geodezyjnie nr 231/2 obręb Lisewo.


  Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 22/1 obręb Rakowo.  Obwieszczenie - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3141, planowanej do budowy w m. Lisewo na działce oznaczonej geodezyjnie nr 231/2 obręb Lisewo.  Obwieszczenie-Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych  Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego mostu nad Kanałem Warta – Gopło w ciągu drogi powiatowej nr 3190P w m. Koszewo, zlokalizowanego na terenie powiatu konińskiego, w gminie Skulsk.
  Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 22/1 w obrębie Rakowo  Obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową w miejscowości Skulsk na działce 25/2, przeznaczonej do obsługi telekomunikacji publicznej. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości Skulsk, gmina Skulsk, powiat koniński na działce nr ewidencyjny 25/2, obręb Piaski.  Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk
  Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3141, planowanej do budowy w m. Lisewo na działce oznaczonej geodezyjnie nr 231/2 obręb Lisewo
  Obwieszczenie - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową w miejscowości Skulsk na działce 25/2, przeznaczonej do obsługi telekomunikacji publicznej.
  Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby bytowo – gospodarcze fermy drobiu oraz rekonstrukcji istniejącego otworu studziennego na działce o nr ewid. 292, obręb Mniszki.
  zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu ziemnego, jako urządzenia melioracji wodnej szczegółowej o funkcji zbiornika małej retencji, o powierzchni 0,51 ha, dz. nr 26, obręb Mielnica Duża


  Decyzja o środowiskowych o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego na kurnik do chowu brojlerów kurzych o obsadzie 120 DJP, dz. nr 246/22 obręb Lisewo  

 

   zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu ziemnego, jako urządzenia melioracji wodnej szczegółowej o funkcji zbiornika małej retencji, o powierzchni 0,51 ha, dz. nr 26, obręb Mielnica Duża

 

   Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego Abra Łukasz Konwerski 


  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej do prowadzenia działalności w zakresie kowalstwa, ślusarstwa, lakierowania proszkowego, przygotowania powierzchni przed malowaniem, w tym piaskowania elementów w celu ich oczyszczenia przed malowaniem oraz warsztatu obsługi samochodów i maszyn rolniczych na działkach oznaczonych nr ewid. 210/1, 210/2, w 

 

  DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej liczącej maksymalnie 6 siłowników o łącznej mocy maksymalnie do 20 MW wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania farmy ( fundamenty, drogi dojazdowe, zjazdy na drogi publiczne, place montażowe, kable średniego i wysokiego napięcia, światłowody ), w tym główny punkt zasilania wraz z przyłączem energetycznym zlokalizowanych na działkach oznacz

 

  Charakterystyka przedsięwzięcia

 


 

  DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej liczącej maksymalnie 5 siłowników o łącznej mocy maksymalnie do 17 MW wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania farmy ( fundamenty, drogi dojazdowe, zjazdy na drogi publiczne, place montażowe, kable średniego i wysokiego napięcia, światłowody ), w tym główny punkt zasilania wraz z przyłączem energetycznym zlokalizowanych na działkach oznacz

 

  Charakterystyka przedsięwzięcia

 


 

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego nawykonaniu ujęcia wód podziemnych z otworów trzeciorzędowych, na działce ewid. 39/1, w obrębie geod. Popielewo.

 


 

  DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „ Podpiętrzenie jezior Skulskich gm. Skulsk, pow. Konin” Etap I. Rzeka Lisewka, od km 0+000 do km 5+030.

 

  Załącznik

 


 

  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej liczącej maksymalnie 15 siłowników o łącznej mocy maksymalnie 30 MW wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania farmy ( fundamenty, drogi dojazdowe, zjazdy na drogi publiczne, place montażowe, kable średniego i wysokiego napięcia, światłowody ) w tym główny punkt za

 


 

  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej liczącej maksymalnie 15 siłowników o łącznej mocy maksymalnie 30 MW wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania farmy ( fundamenty, drogi dojazdowe, zjazdy na drogi publiczne, place montażowe, kable średniego i wysokiego napięcia, światłowody ) w tym główny punkt za

 


 

  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „ Podpiętrzenie jezior Skulskich gm. Skulsk, pow. Konin” Etap I. Rzeka Lisewka, od km 0+000 do km 5+030. 

 


 

  Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „ Podpiętrzenie jezior Skulskich gm. Skulsk, pow. Konin” Etap I. Rzeka Lisewka, od km 0+000 do km 5+030. 

 


 

   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKULSK w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach której sporządzony jest raport przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej liczącej maksymalnie 15 siłowników o łącznej mocy maksymalnie 30 MW wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania farmy ( fundamenty, drogi dojazdowe, zjazdy na drogi publiczne, pla

 


 

  Postanowienie w sprawie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego nabudowie farmy wiatrowej liczącej maksymalnie 15 siłowników o łącznej mocy maksymalnie 30 MW wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania farmy (fundamenty, drogi dojazdowe, zjazdy na drogi publiczne, place montażowe, kable średniego i wysokiego napięcia, światłowody), w tym główny punkt zasilania wraz z przyłączem energetycznym zlokal

 


 

  Postanowienie w sprawie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej liczącej maksymalnie 15 siłowników o łącznej mocy maksymalnie 30 MW wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania farmy (fundamenty, drogi dojazdowe, zjazdy na drogi publiczne, place montażowe, kable średniego i wysokiego napięcia, światłowody), w tym główny punkt zasilania wraz z przyłączem energetycznym zloka

 


 

   Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej liczącej 15 siłowników o mocy 2 MW na terenie działek oznaczonych nr ewid. 194/1, 194/2, 3, 4/3, 5, 6/2, 9, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 43, 46, 48, 49/4 w obrębie geodezyjnym Kobylanki oraz na działkach o numerach ewid. 103, 104, 105, 106, 107/2, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 w o

 


 

   Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy wiatrowej liczącej 15 siłowników o mocy 2 MW na terenie działek oznaczonych nr ewid. 132/1, 97/2, 94/1, 95, 96/2, 96/3, 135, 136, 140, 141,144,146,147,151/1,151/2 w obrębie geodezyjnym Buszkowo Parcele oraz na działkach o numerach ewid. 39,36/3,33/1,32/2 w obrębie geod. Dzierżysław.

 


 

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego nabudowie farmy wiatrowej liczącej maksymalnie 15 siłowników o łącznej mocy maksymalnie 30 MW wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania farmy ( fundamenty, drogi dojazdowe, zjazdy na drogi publiczne, place montażowe, kable średniego i wysokiego napięcia, światłowody ) w tym główny punkt zasilania wraz z przyłą

 


 

   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego nabudowie farmy wiatrowej liczącej maksymalnie 15 siłowników o łącznej mocy maksymalnie 30 MW wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania farmy ( fundamenty, drogi dojazdowe, zjazdy na drogi publiczne, place montażowe, kable średniego i wysokiego napięcia, światłowody ) w tym główny punkt zas

 


 

  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej liczącej 15 siłowników o mocy 2 MW na terenie działek oznaczonych nr ewid. 194/1, 194/2, 3, 4/3, 5, 6/2, 9, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 43, 46, 48, 49/4 w obrębie geodezyjnym Kobylanki oraz na działkach o numerach ewid. 103, 104, 105, 106, 107/2, 108, 109, 110, 111, 112, 113,

 


 

  Postanowienie w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. na budowie farmy wiatrowej liczącej 15 siłowników o mocy 2 MW na terenie działek oznaczonych nr ewid. 132/1, 97/2, 94/1, 95, 96/2, 96/3, 135, 136, 140, 141,144,146,147,151/1,151/2 w obrębie geodezyjnym Buszkowo Parcele oraz na działkach o numerach ewid. 39,36/3,33/1,32/2 w obrębie geod. Dzierżysław, zawieszone postanowieniem z dnia 30.10.2012 r. 

 


 

  Postanowienie w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. na budowie farmy wiatrowej liczącej 15 siłowników o mocy 2 MW na terenie działek oznaczonych nr ewid. 132/1, 97/2, 94/1, 95, 96/2, 96/3, 135, 136, 140, 141,144,146,147,151/1,151/2 w obrębie geodezyjnym Buszkowo Parcele oraz na działkach o numerach ewid. 39,36/3,33/1,32/2 w obrębie geod. Dzierżysław, zawieszone postanowieniem z dnia 30.10.2012 r.

 


 

   Postanowienie w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. budowie farmy wiatrowej liczącej 15 siłowników o mocy 2 MW na terenie działek oznaczonych nr ewid. 194/1, 194/2, 3, 4/3, 5, 6/2, 9, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 43, 46, 48, 49/4 w obrębie geodezyjnym Kobylanki oraz na działkach o numerach ewid. 103, 104, 105, 106, 107/2, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 w obrębie geod. Popiel

 


 

{file1706}

 


 

{file1706}

 


 

  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej Celinowo-Czartówek o długości 1,1 km na terenie działek oznaczonych nr ewid. 50, 55/1, 51/1,49/1,47/1, 42/1, 42/2,45/1 w obrębie geodezyjnymCzartówek oraz na działce oznaczonej nr ewid. 6 w obrębie geodezyjnym Celinowo. 

 


 

   Postanowienie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej Celinowo-Czartówek o długości 1,1 km na terenie działek oznaczonych nr ewid. 50, 55/1, 51/1,49/1,47/1, 42/1, 42/2,45/1 w obrębie geodezyjnymCzartówek oraz na działce oznaczonej nr ewid. 6 w obrębie geodezyjnym Celinowo.

 


 

   Postanowienie w sprawie dopuszczenia Fundacji Instytutu Kajetana Koźmiana, 00-549 Warszawa, ul. Piękna 15 lok. 28 do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony w sprawie dotyczącej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej liczącej 15 siłowników o mocy 2 MW na terenie działek oznaczonych nr ewid. 194/1, 194/2, 3, 4/3, 5, 6/2, 9, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 43, 46, 48, 49/4 w obrębie geodezyjnym Kobylanki oraz na działkach o nu

 


 

  Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej Celinowo-Czartówek o długości 1,1 km na terenie działekoznaczonychnr ewid. 50, 55/1, 51/1,49/1,47/1, 42/1, 42/2,45/1 w obrębie geodezyjnymCzartówek oraz na działce oznaczonej nr ewid. 6 w obrębie geodezyjnym Celinowo  

 


 

  Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ziemnego stawu rybnego z przeznaczeniem na łowisko wodno-rekreacyjne, na terenie działki oznaczonej nr. ewid. 95/2, w obrębie geodezyjnym Przyłubie  

 


 

  Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:budowie farmy wiatrowej liczącej 15 siłowników o mocy 2 MW na terenie działek oznaczonych nr ewid. 194/1, 194/2, 3, 4/3, 5, 6/2, 9, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 43, 46, 48, 49/4 w obrębie geodezyjnym Kobylanki oraz na działkach o numerach ewid. 103, 104, 105, 106, 107/2, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 w obrębie geod. Popielewodo czasu przedłoż  

 


 

  Zawieszenie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pnbudowie farmy wiatrowej liczącej 15 siłowników o mocy 2 MW na terenie działek oznaczonych nr ewid. 132/1, 97/2, 94/1, 95, 96/2, 96/3, 135, 136, 140, 141,144,146,147,151/1,151/2 w obrębie geodezyjnym Buszkowo Parcele oraz na działkach o numerach ewid. 39,36/3,33/1,32/2 w obrębie geod. Dzierżysławdo czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko   

 


 

  Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej liczącej 15 siłowników o mocy 2 MW na terenie działek oznaczonych nr ewid. 132/1, 97/2, 94/1, 95, 96/2, 96/3, 135, 136, 140, 141,144,146,147,151/1,151/2 w obrębie geodezyjnym Buszkowo Parcele orazna działkach o numerach ewid. 39,36/3,33/1,32/2 w obrębie geod. Dzierżysław.

 


 

    Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej liczącej 15 siłowników o mocy 2 MW na terenie działek oznaczonych nr ewid. 194/1, 194/2, 3, 4/3, 5, 6/2, 9, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 43, 46, 48, 49/4 w obrębie geodezyjnym Kobylanki oraz na działkach o numerach ewid. 103, 104, 105, 106, 107/2, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 w obrębie geod. Popielewo. 

 


 

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego , płyty obornikowej i hodowli krów ( 69 sztuk ) na działce nr ewid. 257 w obrębie geodezyjnym Skulska Wieś

 

  Charakterystyka przedsięwzięcia 

 


 

  Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego , płyty obornikowej i hodowli krów ( 69 sztuk ) na działce nr ewid. 257 w obrębie geodezyjnym Skulska Wieś.

 


 

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie farmy wiatrowej liczącej 15 siłowników o mocy 2 MW na terenie działek oznaczonych nr ewid. 194/1, 194/2, 3, 4/3, 5, 6/2, 9, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 43, 46, 48, 49/4 w obrębie geodezyjnym Kobylanki oraz na działkach o numerach ewid. 103, 104, 105, 106, 107/2, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 w obrębie geod. Popiel

 


 

  Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie ziemnego stawu rybnego z przeznaczeniem na łowisko wodno-rekreacyjne, na terenie działki oznaczonej nr. ewid. 95/2, w obrębie geodezyjnym Przyłubie.

 


 

   Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie ziemnego stawu rybnego z przeznaczeniem na łowisko wodno – rekreacyjne na terenie działki oznaczonej nr ewid. 383 w obrębie geodezyjnym Łuszczewo

 


 

  Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegającego na eksploatacji metodą odkrywkową kopaliny pospolitej ze złoża „ Mielnica IV”, na działce o numerze ewidencyjnym 286 , obręb Mielnica Duża.

 

  Załacznik do decyzji srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegającego na eksploatacji metodą odkrywkową kopaliny pospolitej ze złoża „ Mielnica IV”, na działce o numerze ewidencyjnym 286 , obręb Mielnica Duża. 

 


 

  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji metodą odkrywkową kopaliny pospolitej ze złoża „ Mielnica IV”, na działce o numerze ewidencyjnym 286 , obręb Mielnica Duża.

 


 

   Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ziemnego stawu rybnego z przeznaczeniem na łowisko wodno – rekreacyjne na terenie działki oznaczonej nr ewid. 383 w obrębie geodezyjnym Łuszczewo.

 


 

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ziemnego stawu rybnego z przeznaczeniem na łowisko wodno-rekreacyjne na terenie działki oznaczonej nr ewid. 95/2 w obrębie geodezyjnym Przyłubie.

 


 

  Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej / piasku metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych na terenie działki oznaczonej nr ewid.13/2 w obrębie geodezyjnym Mielnica Mała.

 


 

  Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej / piasku metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych na terenie działki oznaczonej nr ewid.13/2 w obrębie geodezyjnym Mielnica Mała.

 


 

{file1706}

 


 

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie farmy wiatrowej liczącej 15 siłowników o mocy 2 MW na terenie działek oznaczonych nr ewid. 132/1, 97/2, 94/1, 95, 96/2, 96/3, 135, 136, 140, 141,144,146,147,151/1,151/2 w obrębie geodezyjnym Buszkowo Parcele oraz na działkach o numerach ewid. 39,36/3,33/1,32/2 w obrębie geod. Dzierżysław.

 

  

 

  

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2012 12:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Klimek
Ilość wyświetleń: 4449
11 lutego 2020 13:00 (Krzysztof Szymański) - Zmiana treści zakładki.
11 lutego 2020 12:59 (Krzysztof Szymański) - Zmiana treści zakładki.
21 stycznia 2020 10:52 (Krzysztof Szymański) - Zmiana treści zakładki.