Imprezy Masowe

Nr karty: 1

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o wydanie zgody na przeprowadzenie imprezy masowej wraz z załącznikami wyszczególnionymi we wniosku:

 

a) opinie właściwych miejscowo komendantów powiatowych Policji i Państwowej Straży     Pożarnej i kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego), które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach,

 

b) opinię właściwego miejscowo Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

 

c) graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający: - oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych, - oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych, - oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu, - informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,

 

d) regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,

 

e) program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej,

 

f) informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowych i informacyjnych; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik - co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 2 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki te wynoszą odpowiednio 30 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 3 porządkowych na każde następne 100 osób.

 

g) Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika do spraw bezpieczeństwa),

 

h) pisemną instrukcję określającą zdania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy,

 

i) szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,

 

j) polisę ubezpieczeniową, o której mowa w art. 20,

 

k) pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

 

 

 

 

Załączniki:

 

  •  informacja o zainstalowanych urządzeniach, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, tj. urządzeń rejestrujących przebieg imprezy (obraz i dźwięk).

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Sekretarz Gminy

Numer pokoju 5

Informacje dot. uzyskania orzeczenia można uzyskać pod numerem Tel. 63 2682018 wew.20

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

14 dni

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Wójt Gminy wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w formie decyzji administracyjnej w terminie     co najmniej 7 dni przed terminem planowanym przeprowadzenia imprezy masowej. Kopię decyzji organ         przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jej wydania, podmiotom                   wymienionym w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych     oraz wojewodzie.

 

OPŁATY

 

Wydanie zezwolenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie     imprezy masowej. 

Opłatę należy uiszczać na konto Urzędu Gminy Skulsk

Nr 14 8534 0006 1100 0169 0000 0163. 

W przypadku składania wniosku osobiście opłatę można uiścić: w Kasie Urzędu.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

Od decyzji Wójta Gminy organizator imprezy masowej może wnieść odwołanie w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, Al. 1 Maja 7, 62-510 Konin za pośrednictwem organu, który ją wydał. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje jej wykonania.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

art. 25 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z 2009 r. z późniejszymi zmianami).

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Przepisów ustawy nie stosuje się do nieodpłatnych imprez masowych organizowanych na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej, jeżeli jednostki te są organizatorami imprezy masowej w rozumieniu niniejszej ustawy.

Nie są imprezami masowymi, w rozumieniu niniejszej ustawy, imprezy odbywające się w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki, a także imprezy organizowane w placówkach oświatowych, imprezy sportowe, organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, sportowców niepełnosprawnych, oraz imprezy rekreacyjne, a także imprezy zamknięte organizowane przez pracodawców dla ich pracowników.

Impreza masowa artystyczno - rozrywkowa -  należy przez to rozumieć imprezę o charakterze artystycznym lub rozrywkowym, która ma się odbyć:

 

  • na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,

 

  • w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500;

 

Masowa impreza sportowa - należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:

 

  • stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 300,

 

  • terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1.000;

 

Impreza masowa o podwyższonym ryzyku - należy przez to rozumieć imprezę masową, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.

W przypadku organizacji imprezy masowej zakwalifikowanej jako impreza masowa podwyższonego ryzyka liczby udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynoszą nie mniej niż:

 

  • 300 - dla stadionu, innego obiektu niebędącego budynkiem lub terenu umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej;

 

  • 200 - dla hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej;

 

  • 200 - dla meczu piłki nożnej.

 

Zabezpieczenie imprezy masowej - należy przez to rozumieć ogół skoordynowanych przedsięwzięć podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z imprezą masową;

Organizator imprezy masowej – należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą imprezę masową;

 

Regulamin obiektu lub imprezy masowej – należy przez to rozumieć przepisy wydane przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub zarządzającego obiektem lub terenem, zawierające zasady wstępu na teren lub obiekt, w tym osób małoletnich, zasady zachowania się osób obecnych w obiekcie lub na terenie i korzystania przez nie z obiektu lub terenu oraz ze znajdujących się tam urządzeń, a także określające miejsca nieprzeznaczone dla publiczności;

Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty  w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub teren będący  w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

 

 12.04.2013r.

 

.

 

 


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2014 11:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Klimek
Ilość wyświetleń: 4221
19 lutego 2014 14:19 (Krzysztof Klimek) - Zmiana treści zakładki.
19 lutego 2014 14:17 (Krzysztof Klimek) - Zmiana treści zakładki.
19 lutego 2014 14:17 (Krzysztof Klimek) - Zmiana treści zakładki.